Vedtægter

Klubbens mødelokale er:  Klostergade 37, 8000 Aarhus C.

Klubbens adresse er den til enhver tids værende formands adresse.

Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen.
Formanden og kassereren vælges direkte på generalforsamlingen.
Formand og et bestyrelsesmedlem vælges i ulige år.
Kassereren og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år.
2 suppleanter til bestyrelsen vælges for 1 år ad gangen.
1 revisor vælges for 1 år ad gangen.
1 revisor suppleant, vælges for 1 år ad gangen.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, sekretær og1 bestyrelsesmedlem.
Når bestyrelsen er konstitueret, meddeles fordelingen af posterne til medlemmerne.

> 5. Regnskab: Regnskabsåret går fra 1.januar til 31. december.

Der udarbejdes skriftligt regnskab og budget til forelæggelse på generalforsamlingen.
Kontingentet fastsættes for 1 år ad gangen ud fra et godkendt budget for det kommende år, der godkendes på den årlige generalforsamling.
Kontingent for det følgende regnskabsår, skal være indbetalt til klubbens konto senest 31. januar.
Kun medlemmer der har betalt kontingent har stemmeret.

Restance ud over 6 måneder medfører automatisk udelukkelse til restancen er betalt.

   7. Generalforsamling: Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned. Ordinær generalforsamlingen og ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel og bekendtgøres ved opslag i klublokalet og/ eller pr. e-mail til de enkelte medlemmer.

 Dagsorden: for den ordinære generalforsamling, skal minimum indeholde.

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens / bestyrelsens beretning om klubbens arbejde.
 3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse.
 4. Kassereren forelægger budget for det kommende år til godkendelse,
  herunder fastsættelse af kontingent for det følgende år.
 1. Behandling af rettidigt indkomne forslag.
 2. Valg af medlemmer til bestyrelsen:
  formand eller kasserer. 
  bestyrelsesmedlemmer (1 medlem i ulige år 2 medlemmer i lige år.)
  2 bestyrelsessuppleanter.
 3. Valg af revisor.
 4. Valg af revisorsuppleant.
 5. Eventuelt.

  Forhandlingerne ledes af en på generalforsamlingen valgt dirigent.

Afstemning foregår ved håndsoprækning og træffes ved simpelt stemmeflertal,

Hvis blot 1 medlem ønsker det, skal afstemningen foregå skriftligt.             

 1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis enten et flertal i bestyrelsen bestemmer det, eller mindst 10% af medlemmerne fremsætter et skriftligt ønske herom, med angivelse af dagsorden.

    Lovligt indvarslet. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer.
    Der kan stemmes ved fuldmagt.

 1. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være affattet skriftligt, og indleveret til formanden senest 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen. Medlemmer, der ønsker det, kan se og udprinte evt. indsendte forslag på klubbens hjemmeside 5 dage før afholdelse af generalforsamlingen.
 1. Udvalg. Bestyrelsen nedsætter de nødvendige udvalg.

Bestyrelsen kan overdrage opgaver til enkelte medlemmer eller grupper uden for bestyrelsen. Disse grupper og medlemmer er ansvarlige overfor bestyrelsen.

   10. Hæftelser: De forpligtigelser, der påhviler klubben, hæftes alene med den til enhver tid værende formue. Klubbens medlemmer og bestyrelse hæfter således ikke for klubbens forpligtigelser.

Således vedtaget 28. februar 2013 på Video Klubben Klostergades ordinære generalforsamling.