Program

Ordinær generalforsamling i Rød Sal

torsdag den 25. februar 2021 kl. 13:00 
med dagsorden i henhold til vedtægterne.
(se klubbens hjemmeside).

NB: generalforsamlingen vil på grund af Corona restriktioner måske blive afholdt
på et andet/senere tidspunkt. (måske først efter sommerpausen)

 Af hensyn til vedtægterne udsendes denne dagsorden ca. 14 dage før oprindeligt tidspunkt,
25. feb. 2021, og vil være gældende på tidspunktet for generalforsamlingen, når dette er fastsat.    

 

                  Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab
 4. Fremlæggelse af budget, samt fastlæggelse af kontingent for 2022
 5. Evt. Indkomne forslag, se bilag.
   
 1. Valg:
 2. Formand: for 2 år, Ole Frederiksen (modtager genvalg)
 3. Kasserer: Erik Bargsteen (ikke på valg)
 4. Bestyrelsesmedlem: for 2 år. Kirsten Møldrup Frederiksen (ikke på valg)
 5. Bestyrelsesmedlem: for 2 år, og Webmaster Bent Møller, (modtager genvalg)
 6. Næstformand og Bestyrelsesmedlem: Alex Munk Jensen (ikke på valg)
 7. 1. suppleant: for 1 år, og teknisk support (Aage Landkildehus, modtager genvalg?)   
 8. 2. suppleant (ikke besat)
 9. Revisor: for 1 år. (Flemming Torben)(modtager genvalg)
 10. Revisorsuppleant for 1 år. (ikke besat)
   
 1. Eventuelt.

 Bestyrelsen for

Video Klubben Klostergade

 

 

*****************************************************************************

 

Bestyrelsens beretning 2020/21

Lad os starte med at mindes de medlemmer vi har mistet i årets løb med 1 min. stilhed.

(Afholdelse af tidspunktet for dette års generalforsamling må tages med et vist forbehold, afhængig af Corona udviklingen.) Forventes først afholdt efter sommerpausen.

Generalforsamlingen 2020, blev afholdt torsdag den 27. feb. kl. 13:00. i Rød Sal. Efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig således:

Formand                                         Ole Frederiksen

Kasserer                                         Erik Bargsteen

Bestyrelsesmedlem og                     Alex Munk Jensen

næstformand 

Bestyrelsesmedlem                         Bent Møller (webmaster)                  :                 

Bestyrelsesmedlem                         Kirsten Møldrup Frederiksen (sekretær og                                                                                            tur/udflugtsplanlægger)

Suppleant                                       Aage Landkildehus (teknisk support)

Suppleant                                       Ikke besat

Revisor;                                          Flemming Torben

Revisorsuppleant:                            Ikke besat                                      

Efter således at have fået konstitueringen på plads kunne vi klubben tage hul på det nye år.

Her vil jeg starte med at takke bestyrelsen for det arbejde der er udført i årets løb, på trods af den vanskelige situation som vi har befundet os i.

Video Klubben Klostergade har i indeværende sæson 2020, i lighed med alle andre klubber og foreninger været ramt at udbruddet af Corona, som har medført en anden form for aktiviteter  i VKK., og det har derfor ikke været muligt at gennemføre det oprindelige program, og det håber vi naturligvis på, at alle medlemmer har forståelse for.

Denne ændrede situation medførte, at vi ikke, på grund af forsamlingsforbuddet, i normalt omfang kunne afholde vore normale klubmøder, både tirsdag for tirsdagsgruppen, og torsdag, i Rød Sal Klostergade Centret. Dette medførte, at alle berammede møder frem til sommerpausen blev sløjfet.

Årsagen er/var, at der allerede fra den 11 marts 2020 blev indført landsdækkende restriktioner
der udelukkede, at vi kunne afholde VKKs møder i Rød Sal i Klostergade.

Dette førte til, at VKK efter sommerpausen, da vi ikke kunne være i Klostergade,  indførte begrebet NATURMØDER, og som det vil fremgå af nedennævnte har vi indtil nu gennemført følgende Naturmøder: 

Møde nr. 1,  15-09-2020 På tur i Mindeparken     Møde nr. 2,  24-09-2020 Vi mødtes i                                                                               Dyrehaven

Møde nr. 3,  01-10-2020 Ved Varna                    Møde nr. 4,  15-10-2020 True Skov                                                                                 (Vestskoven)

Møde nr. 5.  22-10-2020 Skovmøllen                  Møde nr. 6,  29-10-2020 Lisbjerg skov

Møde nr. 7.  05-11-2020 Tranbjerg Sø.                Møde nr. 8,  12-11-2020 Åbo Skov

Møde nr. 9.  19-11-2020 Marselisborg Skov.        Møde nr.10, 26-11-2020 Eskelundparken

Møde nr.11. 03-12-2020 Ørnereden.                   Møde nr.12.10- 12-2020 Hørhaven

Møde nr.13. 17-12-2020 Moesgaard                   Møde nr.14. 07-01-2021 Moesgård Strand

Møde nr.15. 14-01.2021 Moesgård Strand II       Møde nr.16. 19-01-2021 Blommehaven

Disse møder vil vi fortsætte med, indtil situationen omkring Corona forbedres, og det vil blive muligt at genoptage et normalt klub liv, med hvad dette indebærer

Derfor er det vort håb, at så mange som muligt møder frem til NATURMØDERNE, så vi kan bevare en del af vort sociale samvær, men også for at komme ud og få nogle optagelse i "kassen". Desværre er det pt. kun muligt at mødes 5 af gangen.

Program for 2021, og januar 2022 er tilsendt alle medlemmer, men dette program skal kun betragtes som vejledende.

Der vil fra formanden blive udsendt en medlemsmeddelelse hver uge i lighed med de tidligere udsendte, og om hvilke ændringer der måtte indtræffe.

Som de fleste nok har bemærket er der på klubbens hjemmeside indlagt et foreløbigt program for 2021, og januar 2022. Dette vil fremover være tilfældet, samtidigt hermed vil der på hjemmesiden ligeledes blive indlagt formandens ugebrev over aktiviteter mv.

Jeg vil derfor opfordre til, at alle går ind på hjemmesiden, og gennemser programmet, og giver bestyrelsen ideer og forslag til ændringer mv. Så den bestyrelse som vi vælger i dag, har noget at arbejde med.

Her til slut skal der lyde en tak til de der har hjulpet til med at få tingene til at fungere, det sætter vi i bestyrelsen stor pris på.

En særlig tak til Flemming Torben, der gennem hele sæsonen har sørget for at kaffen var parat når vi mødtes til klubdagen.

Også en stor tak til Aage Landkildehus der hver torsdag sætter vores udstyr op, så det fungerer.

Også en stor tak til Vagn Leerskov, som har været til stor hjælp, og idemager med tilrettelæggelsen af NATURMØDERNE

Jeg vil gerne afslutte bestyrelses beretning med, at på trods af at vi har haft et dalende medlemstal, møder der mellem 11 og 17 medlemmer hver gang i Klostergade, det er positivt, men vi ser meget gerne tilgang af nye medlemmer.

Slutteligt vil jeg henlede opmærksomheden på, at 2021 er kontingent fri, men at der skal betales kontingent, kr. 400,- til Klostergade Centret som sædvanligt. (konto nr. fremgår af VKKs hjemmeside)

Slutteligt skal det nævnes, at nogle medlemmer har holdt runde dage, som vi desværre ikke har kunnet fejre i det forgangne år, men det vil vi råde bod på ved først givne lejlighed.

Til sidst vil i i bestyrelsen håbe at vi også fremover kan mødes i VKK til nogle gode møder/ture mv. samt fastholde det gode kammeratskab der hersker i klubben.

Hermed slutter jeg bestyrelsens beretning for 2020/21.

PBV.  Ole Frederiksen

*****************************************************************************
 
 
NB! Jeg vil gerne endnu engang opfordre til, at vi, medlemmer af VKK,
holder kontakten med hinanden via mail eller telefon,
så vi ikke glemmer vores fællesskab.

Skulle der være et eller andet, du vil tale med bestyrelsen om,
så skriv eller ring til formanden.
 
Ole J. Frederiksen
olej.frederiksen@gmail.com
Mobil 22 93 27 29